Cong ty du lịch dancotravel | Dancotravel chuyên du lịch trong nước | Cong ty dancotravel chuyên tour quốc tế | du lịch sapa ghép hàng ngày | Du lịch Sapa | Tour Du lịch Hạ Long | Du lịch Hạ Long | Tour Hạ Long du lịch việt biz

Nhóm phát tán phong nhiệt THẠCH QUYẾT MINH

Tất cả | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
THẠCH QUYẾT MINH

Print

Tên thuốc: THẠCH QUYẾT MINH
Tên khoa học: Haliotis diversicolor Sp
Đơn giá: Vui lòng liên hệ
Số lượng đặt hàng: /Kg

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <h2 style="margin-top: 0in; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: rgb(153, 204, 0);"><span style="font-size: 14pt;">Thạch Quyết Minh (<i>Concha Haliotidis</i>) </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">石决</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;MS Mincho&quot;;">明</span></span></h2> <h1 style="text-align: justify;">&nbsp;<a href="http://duoclieudonghan.com.vn/" title="Dược liệu"><span style="font-size: small;">Dược liệu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</span></a></h1> <p style="margin-top:0in;text-align:justify"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&ecirc;n thuốc:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> Thạch quyết minh</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&ecirc;n khoa học <i>dược liệu</i>:</span></u></b></span><span class="h3"><span style="font-size:13.0pt"> </span></span><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;Haliotis diversicolor Sp.-Họ B&agrave;o Ưng (Haliotidae).</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;<span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u>Bộ phận d&ugrave;ng:</u></b></span> vỏ như B&agrave;o ngư ở đ&aacute;y biển c&oacute; nhiều loại: H.gigantea Gmelin, H. Ovina Gmelin, H.diversico&igrave;or Reeve. Vỏ c&oacute; 7 đến 13 lỗ, thường 9 lỗ.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">Ngo&agrave;i vỏ sắc n&acirc;u hoặc xanh t&iacute;a, b&ecirc;n trong trơn nho&aacute;ng nhiều m&agrave;u sắc như x&agrave; cừ, kh&ocirc; <u>nguy&ecirc;n vỏ, d&agrave;y, kh&ocirc;ng m&ugrave;i h&ocirc;i l&agrave; tốt. Kh&ocirc;ng lấy loại kh&ocirc;ng c&oacute; lỗ.</u></span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:13.0pt">Th&agrave;nh phần ho&aacute; học</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:13.0pt"> của <i>dược liệu</i>:</span></b><span style="font-size:13.0pt"> c&oacute; c&aacute;c chất v&ocirc; cơ, chủ yếu l&agrave; calci carbonat, c&aacute;c chất hữu cơ, nhưng sau khi nung chỉ c&ograve;n chất v&ocirc; cơ.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&iacute;nh vị:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> &nbsp; vị mặn, t&iacute;nh b&igrave;nh.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Quy kinh:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> V&agrave;o kinh Can&nbsp; v&agrave; Phế.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&aacute;c dụng <i>dược liệu</i>:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> tả Can&nbsp; nhiệt, giải chất chua, trừ nhiệt, s&aacute;ng mắt.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Chủ trị:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> trị thanh manh nội chướng, trị Can&nbsp; Phế&nbsp; phong nhiệt, giảm n&oacute;ng sốt.</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">&middot;&nbsp;&nbsp; Can Thận &acirc;m hư v&agrave; Can dương vượng biểu hiện hoa mắt ch&oacute;ng mặt v&agrave; nh&igrave;n mờ. Thạch quyết minh hợp với Mẫu lệ, Bạch thược v&agrave; Qui bản để dưỡng &acirc;m tiềm dương.</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">. Can Thận &acirc;m hư: biểu hiện cảm gi&aacute;c căng nặng ở đầu v&agrave; mắt, đau đầu, đau mắt, mặt đỏ: Thạch quyết minh hợp với C&acirc;u đằng, C&uacute;c hoa v&agrave; Hạ kh&ocirc; thảo để b&igrave;nh Can v&agrave; thanh nhiệt. </span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">&middot;&nbsp; Can hoả vượng biểu hiện mắt sưng, đỏ, đau v&agrave; nh&igrave;n l&oacute;a: Thạch quyết minh hợp với C&uacute;c hoa v&agrave; Quyết minh tử. </span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Can huyết hư biểu hiện nh&igrave;n mờ, kh&ocirc; mắt: Thạch quyết minh&nbsp; hợp với Thục địa ho&agrave;ng trong b&agrave;i Thạch Quyết Minh Ho&agrave;n. </span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Liều d&ugrave;ng:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> Ng&agrave;y d&ugrave;ng 8 - 40g.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><u><span style="font-size:13.0pt">C&aacute;ch b&agrave;o chế.</span></u></b></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo Trung Y: lấy nước chảy cho muối v&agrave; c&ugrave;ng nấu với Thạch quyết minh một l&uacute;c, lấy ra nghiền, thuỷ phi m&agrave; d&ugrave;ng (Bản Thảo Cương Mục).</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo kinh nghiệm Việt Nam:</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">- M&agrave;i, cạo hay đẽo hết vỏ ngo&agrave;i, rửa sạch phơi kh&ocirc;. Nung tồn t&iacute;nh, n&oacute;ng qu&aacute; th&agrave;nh v&ocirc;i, mất t&aacute;c dụng n&ecirc;n l&agrave;m như sau:</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">. Rửa sạch, tẩm nước giấm lo&atilde;ng (5%), x&oacute;c mạnh, rửa lại. Xếp 3 - 4 con một, lấy đất nắm lại, nung cho đỏ đất ngo&agrave;i, ốc c&ograve;n m&agrave;u xanh x&aacute;m nhạt l&agrave; được T&aacute;n bột mịn sắc uống, l&agrave;m ho&agrave;n t&aacute;n th&igrave; thuỷ phi.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">. C&oacute; người cho v&agrave;o nồi đất, phủ c&aacute;m ướt (để điều ho&agrave; nhiệt) nhưng c&oacute; người kh&ocirc;ng cần phủ c&aacute;m, tr&eacute;t kỹ, ngo&agrave;i phủ trấu (một lượt than, lượt trấu) đợi cho đến khi n&agrave;o c&ograve;n m&agrave;u xanh nhạt l&agrave; được. Đang n&oacute;ng nh&uacute;ng qua nước giấm lo&atilde;ng để t&aacute;n.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Bảo quản <i>dược liệu</i>:</span></u></b></span><span style="font-size: 13.0pt"> để nơi kh&ocirc; r&aacute;o.</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Ki&ecirc;ng kỵ:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> Tỳ&nbsp; Vị hư h&agrave;n v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thực nhiệt th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><a href="http://duoclieudonghan.com.vn/Nhom-bo-duong,-bo-khi/THAN-KHUC_327_45.html"><span style="font-size: 13pt;"><span style="font-size: small;">Dược liệu thần kh&uacute;c</span></span></a></h2> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;</span></p>

Các vị thuốc khác theo vần T

1  2  3  4  Xem