du lịch hàng ngày, Du lịch Miền Bắc, phần mềm quản lý, gunny mới nhất, Du lịch Hàn Quốc, Du lịch Nhật Bản, Du lịch Thái Lan, Du lịch Singapore, Du lịch Châu Âu, tour sapa ghép đoàn, du lịch sapa, tour du lịch Hạ Long, du lich Ha Long, tour hạ long, tour du lịch việt nam, du lịch bái đính tràng an, halong bay cruise tour,

Nhóm phát tán phong nhiệt THẠCH QUYẾT MINH

Tất cả | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
THẠCH QUYẾT MINH

Print

Tên thuốc: THẠCH QUYẾT MINH
Tên khoa học: Haliotis diversicolor Sp
Đơn giá: Vui lòng liên hệ
Số lượng đặt hàng: /Kg

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <h2 style="margin-top: 0in; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: rgb(153, 204, 0);"><span style="font-size: 14pt;">Thạch Quyết Minh (<i>Concha Haliotidis</i>) </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">石决</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;MS Mincho&quot;;">明</span></span></h2> <h1 style="text-align: justify;">&nbsp;<a href="http://duoclieudonghan.com.vn/" title="Dược liệu"><span style="font-size: small;">Dược liệu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</span></a></h1> <p style="margin-top:0in;text-align:justify"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&ecirc;n thuốc:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> Thạch quyết minh</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&ecirc;n khoa học <i>dược liệu</i>:</span></u></b></span><span class="h3"><span style="font-size:13.0pt"> </span></span><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;Haliotis diversicolor Sp.-Họ B&agrave;o Ưng (Haliotidae).</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;<span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u>Bộ phận d&ugrave;ng:</u></b></span> vỏ như B&agrave;o ngư ở đ&aacute;y biển c&oacute; nhiều loại: H.gigantea Gmelin, H. Ovina Gmelin, H.diversico&igrave;or Reeve. Vỏ c&oacute; 7 đến 13 lỗ, thường 9 lỗ.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">Ngo&agrave;i vỏ sắc n&acirc;u hoặc xanh t&iacute;a, b&ecirc;n trong trơn nho&aacute;ng nhiều m&agrave;u sắc như x&agrave; cừ, kh&ocirc; <u>nguy&ecirc;n vỏ, d&agrave;y, kh&ocirc;ng m&ugrave;i h&ocirc;i l&agrave; tốt. Kh&ocirc;ng lấy loại kh&ocirc;ng c&oacute; lỗ.</u></span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:13.0pt">Th&agrave;nh phần ho&aacute; học</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:13.0pt"> của <i>dược liệu</i>:</span></b><span style="font-size:13.0pt"> c&oacute; c&aacute;c chất v&ocirc; cơ, chủ yếu l&agrave; calci carbonat, c&aacute;c chất hữu cơ, nhưng sau khi nung chỉ c&ograve;n chất v&ocirc; cơ.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&iacute;nh vị:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> &nbsp; vị mặn, t&iacute;nh b&igrave;nh.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Quy kinh:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> V&agrave;o kinh Can&nbsp; v&agrave; Phế.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">T&aacute;c dụng <i>dược liệu</i>:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> tả Can&nbsp; nhiệt, giải chất chua, trừ nhiệt, s&aacute;ng mắt.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Chủ trị:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> trị thanh manh nội chướng, trị Can&nbsp; Phế&nbsp; phong nhiệt, giảm n&oacute;ng sốt.</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">&middot;&nbsp;&nbsp; Can Thận &acirc;m hư v&agrave; Can dương vượng biểu hiện hoa mắt ch&oacute;ng mặt v&agrave; nh&igrave;n mờ. Thạch quyết minh hợp với Mẫu lệ, Bạch thược v&agrave; Qui bản để dưỡng &acirc;m tiềm dương.</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">. Can Thận &acirc;m hư: biểu hiện cảm gi&aacute;c căng nặng ở đầu v&agrave; mắt, đau đầu, đau mắt, mặt đỏ: Thạch quyết minh hợp với C&acirc;u đằng, C&uacute;c hoa v&agrave; Hạ kh&ocirc; thảo để b&igrave;nh Can v&agrave; thanh nhiệt. </span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">&middot;&nbsp; Can hoả vượng biểu hiện mắt sưng, đỏ, đau v&agrave; nh&igrave;n l&oacute;a: Thạch quyết minh hợp với C&uacute;c hoa v&agrave; Quyết minh tử. </span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify;tab-stops:list .25in"><span style="font-size:13.0pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Can huyết hư biểu hiện nh&igrave;n mờ, kh&ocirc; mắt: Thạch quyết minh&nbsp; hợp với Thục địa ho&agrave;ng trong b&agrave;i Thạch Quyết Minh Ho&agrave;n. </span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Liều d&ugrave;ng:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> Ng&agrave;y d&ugrave;ng 8 - 40g.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><u><span style="font-size:13.0pt">C&aacute;ch b&agrave;o chế.</span></u></b></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo Trung Y: lấy nước chảy cho muối v&agrave; c&ugrave;ng nấu với Thạch quyết minh một l&uacute;c, lấy ra nghiền, thuỷ phi m&agrave; d&ugrave;ng (Bản Thảo Cương Mục).</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo kinh nghiệm Việt Nam:</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">- M&agrave;i, cạo hay đẽo hết vỏ ngo&agrave;i, rửa sạch phơi kh&ocirc;. Nung tồn t&iacute;nh, n&oacute;ng qu&aacute; th&agrave;nh v&ocirc;i, mất t&aacute;c dụng n&ecirc;n l&agrave;m như sau:</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">. Rửa sạch, tẩm nước giấm lo&atilde;ng (5%), x&oacute;c mạnh, rửa lại. Xếp 3 - 4 con một, lấy đất nắm lại, nung cho đỏ đất ngo&agrave;i, ốc c&ograve;n m&agrave;u xanh x&aacute;m nhạt l&agrave; được T&aacute;n bột mịn sắc uống, l&agrave;m ho&agrave;n t&aacute;n th&igrave; thuỷ phi.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">. C&oacute; người cho v&agrave;o nồi đất, phủ c&aacute;m ướt (để điều ho&agrave; nhiệt) nhưng c&oacute; người kh&ocirc;ng cần phủ c&aacute;m, tr&eacute;t kỹ, ngo&agrave;i phủ trấu (một lượt than, lượt trấu) đợi cho đến khi n&agrave;o c&ograve;n m&agrave;u xanh nhạt l&agrave; được. Đang n&oacute;ng nh&uacute;ng qua nước giấm lo&atilde;ng để t&aacute;n.</span></p> <p style="margin-top: 0in; text-align: justify;"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Bảo quản <i>dược liệu</i>:</span></u></b></span><span style="font-size: 13.0pt"> để nơi kh&ocirc; r&aacute;o.</span></p> <p style="margin-top:0in;text-align:justify"><span class="h3"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:13.0pt">Ki&ecirc;ng kỵ:</span></u></b></span><span style="font-size:13.0pt"> Tỳ&nbsp; Vị hư h&agrave;n v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thực nhiệt th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><a href="http://duoclieudonghan.com.vn/Nhom-bo-duong,-bo-khi/THAN-KHUC_327_45.html"><span style="font-size: 13pt;"><span style="font-size: small;">Dược liệu thần kh&uacute;c</span></span></a></h2> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size:13.0pt">&nbsp;</span></p>

Các vị thuốc khác theo vần T

1  2  3  4  Xem